S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 1 790,00 Kč
naše cena 1 290,00 Kč
skladem
běžná cena 1 490,00 Kč
naše cena 990,00 Kč
skladem
běžná cena 3 990,00 Kč
naše cena 2 390,00 Kč
skladem

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluvní podmínky

 

A. Úvodní ustanovení

 1. Prodávajícím se pro účely těchto smluvních podmínek rozumí Ing. Luboš Hroch se sídlem Kepákova 11, 612 00 Brno - Královo Pole; IČ: 61441112, DIČ: CZ7003253961, a tímto podnikatelským subjektem provozovaný internetový obchod www.mtools.cz.
 2. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.mtools.cz. Veškeré ceny zobrazované na stránkách internetového obchodu jsou včetně příslušné sazby DPH. Pokud je použit údaj o ceně bez DPH, je tato skutečnost zřetelně vyznačena tak, že je k údaji o ceně připojen text „bez DPH“. Každé zboží je jednoznačně identifikováno názvem, popřípadě i názvem provedení a cenou. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a popis zboží se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce nebo importéra daného zboží a mají pouze informativní charakter. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, která na svých výrobcích a jejich obalech, popřípadě v průvodní dokumentaci, uvádějí výrobci či importéři daného zboží.

 

B. Objednávka - uzavření smlouvy

 1. Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.mtools.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.
 2. Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle.
 3. K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu.
 4. Objednáním dle bodu 2. těchto smluvních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem a s ustanovením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.mtools.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy smluvních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu, vyplnění záručního listu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. dle článku F těchto smluvních podmínek.
 6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, a to buď při předání zboží kupujícímu v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.
 8. Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů na jakémkoliv jiném místě umístěném v internetovém obchodě www.mtools.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech.
 9. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto smluvních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

 

C. Dodací podmínky

 1. Obvyklá lhůta pro doručení zboží na místo dodání, a to ve struktuře a počtu specifikovaném v platné objednávce, je 3 pracovní dny, přičemž tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena.
 2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 3. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo dodání zboží uvedené v objednávce.
 4. Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající zpravidla s využitím služeb třetí osoby, vždy však za podmínek, které jsou součástí objednávky a na základě volby kupujícího učiněné v nákupním košíku.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení a změnou její ceny.
 6. Součástí dodávky zboží na místo dodání není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž zakoupeného zboží.
 7. K zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

 

D. Záruční podmínky a reklamace

 1. Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.
 2. Záruční doba a záruční list
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu.
  Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 3. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovují konkrétní výrobci či importéři daného zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

 4. Reklamace
  V případě, že zákazník
  objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 5. Postup reklamace
  Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené
  v internetovém obchodě
  www.mtools.cz, musí zaslat e-mail na adresu info@mtools.cz, kde uvede zejména jeho údaje (adresu, telefon, IČ), typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, adresu, kam zákazník zašle reklamované zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

 6. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 7. Vyřízení reklamace
  Dodavatel či servis
  ní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující – fyzická osoba nepodnikatel - má právo dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy specifikované v bodě 6. článku E těchto obchodních podmínek.
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se děje tak, že kupující doručí před vypršením zákonné lhůty na vlastní náklady na adresu Ing. Luboš Hroch, Kepákova 11, 612 00 Brno zboží, které je nepoškozené a zároveň bez známek užívání nebo opotřebování a zároveň v původním obalu se všemi průvodními dokumenty a příslušenstvím. Vrácené zboží musíte odeslat na naší adresu formou pojištěné poštovní zásilky v hodnotě fakturované ceny za zboží.
 3. O tomto úkonu bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího na e-mail: info@mtools.cz. Prodávající je při splnění všech výše uvedených podmínek povinen vrátit kupujícímu celou kupní cenu bez poštovného a balného. Prodávající tak učiní převodem na účet kupujícího a ve lhůtě ne delší jak tři týdny.
 4. Zboží zaslané kupujícím (z titulu odstoupení od smlouvy) formou dobírky nebude prodávajícím převzato.
 5. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V tomto případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.
 6. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující – fyzická osoba nepodnikatel - nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)

 

F. Ochrana osobních údajů kupujícího

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o kupujícim uchovává a zpracovává, může kupujíci kdykoliv změnit, a to písemně na info@mtools.cz.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupujíci kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@mtools.cz.

 

G. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetového obchodu www.mtools.cz.
 2. Znění těchto smluvních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. B těchto obchodních podmínek.
 3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského nebo Obchodního zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

V Brně 1. 11. 2012

ZWJmZ